قوانین و بخشنامه های اداره کار

اصلاح بخشنامه دستمزد 1399

اصلاح بخشنامه دستمزد 1399

اصلاح بخشنامه دستمزد 1399 (بخشنامه شماره 48692 مورخ 1399/03/31 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). طبق بخشنامه شماره 48692 مورخه 1399/03/31 تغییرات ذیل در بخشنامه 7933 مورخه 1399/01/26 مزد سال 1399 صورت پذیرفته است. اجرای این تغییرات از اول تیر ماه 1399 می باشد و عطف به ماسبق نمی گردد.

1- مبلغ 25000 ریال (روزانه)از پایه سنواتی کسر و به مزد پایه اضافه شد. بنابراین حداقل دستمزد روزانه از اول تیر ماه 1399 مبلغ 636809 ریال می باشد.

2- سایر سطوح مزدی از اول تیر ماه 1399 به نسبت آخرین مزد سال 1398به میزان 15 درصد به اضافه روزانه 55338 ریال افزایش می یابد.

3- به کارگرانی که از اول تیر ماه دارای یکسال سابقه کار در کارگاه جاری شده اند یا یکسال از تاریخ آخرین پایه سنوات آنان گذشته است مبلغ 33333 ریال روزانه به عنوان پایه سنوات پرداخت می گردد.

4- سایر مفاد بخشنامه مزد 1399 به شماره 7933 مورخه 1399/01/26 به قوت خود باقی است.

5- پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن 1399 در انتظار تایید هیات وزیران می باشد. (شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ 1399/03/17 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه یک میلیون (1000000) ریال به ماهانه سه میلییون (3000000) ریال موافقت نموده است.)

( رمز فایل فشرده : accamj.com )