قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1400

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1400

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰ – بخشنامه شماره   251193 مورخ 1399/12/27 سازمان تأمین اجتماعی

 

معاونین محترم

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان

مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 251193 مورخ 1399/12/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 1399/12/23 شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام مینماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 885165 ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1399، معادل 26 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 82785 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل سال 1400= (82785 + 1/26 * آخرین مزد روزانه شغل در سال 1399)

۳- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه فوق الذکر شورای عالی کار مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ 6000000 ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره 60473/ت57770هـ مورخ 1399/06/01 هیأت محترم وزیران مبلغ 3000000 ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای تیرماه سال 1399) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۱/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال 1400 افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‎ های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بند و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” به مبلغ روزانه 46667 ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورای عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای 95/1/1 (برای اولیه پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

۵- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1400/01/01، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (636809 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1400کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت 18/98/1000 مورخ 1398/01/05 برابر 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1399 از رقم روزانه 636809 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 26درصد به علاوه رقم ثابت روزنامه 82785 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال 1400= (82785 + 1/26 * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1399)

۷- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1400 معادل رقم روزانه 885165 ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 1399/12/20 در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1399 باشد، می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1399 رعایت گردد.

مثال) بیمه‏ شده ‏ای در سال 1399 نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه 1464661 ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال 1399 معادل2/3 می‏باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه وی در سال 1400 برابر فرمول ذیل به مبلغ 2035879 ریال خواهد بود.
دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه سال 1400 =(885165× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال 1399 معادل 2/3)

تذکر: مبنای پرداخت حق ‏بیمه بیمه‏ شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‏ های توافقی مطابق دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 99/12/20 خواهد بود.

۸- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 01‏‏‏‏‏‏‏/01‏‏‏‏‏‏‏/1400 به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1400 خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1400 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1400 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1400 ترمیم می‌گردد.

۹- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1381/03/26 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1400/01/01 مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت ۲‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد و رانندگان اتوبوس، کامیون و … ۵‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد است.

ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار، رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و…) و رانندگان اتوبوس درون شهری ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد می باشد.

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۵‏‏‏‏‏/۱) معادل 1328000 ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲‏‏‏‏‏/۱) معادل 1062000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏/۱) معادل 974000 ریال تعیین می‌گردد.

۱۰- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ 92/10/23 هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1400/1/1 مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)‏- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب)‏- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ج)‏- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

همچنین حق‌ بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 1062000، 1151000 و 1239000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

۱۱- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎ امنای سازمان تامین‌ اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از ابتدای سال ‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های 31، 30 و 29 روزه الزامی می‌باشد.

۱۲- مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

( رمز فایل فشرده : accamj.com )