قوانین و بخشنامه های اداره کار

قوانین و بخشنامه های اداره کار

در این صفه مطالب مربوط به قانون کار و روابط بین کارگر و کارفرما ارائه می شود. مطالبی در ارتباط با ماموریت ، اضافه کاری ، نوبتکاری ، مرخصی ساعتی و روزانه ، مرخصی زایمان، ساعات کار هفتگی و …